My Home Kae

กายภาพบำบัด

ให้บริการด้านกายภาพบำบัด ฟื้นฟูร่างกาย
ด้วยเครื่องมือไฟฟ้า รักษาตามแบบโรงพยาบาล
โดยนักกายภาพบำบัด มีใบประกอบวิชาชีพ

กายภาพบำบัดสำหรับผู้สูงอายุ (Geriatric Physical therapy)

  • เป็นการกายภาพบำบัดเน้นพัฒนาและฟื้นฟูสมรรถภาพร่างกายในส่วนของการบกพร่องและเสื่อมสภาพตามอายุ ให้สามารถช่วยเหลือตนเองได้ ใช้ชีวิตประจำวันได้ตามปกติ
  • อายุที่มากขึ้นมักมาพร้อมความทรุดโทรมเสื่อมสภาพร่างกาย ผู้สูงอายุเป็นผู้ที่มีปัญหาทางด้านร่างกายได้ไม่สะดวก อาจด้วยโรคประจำตัว และอายุที่เพิ่มขึ้น เช่น โรคข้อ ปัญหาการทรงตัว ความแข็งแรงของกล้ามเนื้อ

กายภาพบำบัดด้วยการฟื้นฟู (Rehabilitation with Physical therapy)

  • ให้บริการด้วยการตรวจประเมิน และ บำบัดความบกพร่องของร่างกายซึ่งเกิดจากภาวะของโรคหรือการเคลื่อนไหวที่       ไม่ปกติ การป้องกัน แก้ไข และการฟื้นฟู ความเสื่อมสภาพความพิการของร่างกายด้วยวิธีการทางกายภาพบำบัด              โดยนักกายภาพบำบัด มีความชำนาญในด้านการบริการทั้งในผู้ป่วยระบบประสาทและกระดูกกล้ามเนื้อโดยเฉพาะ        ตรวจประเมินผู้ป่วยแต่ละราย เพื่อวิเคราะห์ปัญหาของผู้ป่วย และการวางแผนการรักษาและฟื้นฟูโดยเทคนิคการรักษาจากนักกายภาพบำบัด และเครื่องมือไฟฟ้าที่ทันสมัย

          อาการที่ผู้ป่วยมาใช้บริการฟื้นฟู ส่วนใหญ่จะเป็นโรคเส้นเลือดสมอง ต้องการฝึกพูด ฝึกกลืน ฝึกเดิน และกายภาพหลังผ่าตัดเข่าและสะโพก เพราะอัตราการล้มของผู้สูงอายุ เกิดขึ้นง่าย

การกายภาพบำบัดฟื้นฟูควบคู่กับการเสริมสร้างความมั่นใจและกำลังให้กับผู้สูงวัย เป็นงานที่สำคัญอย่างยิ่งที่จะทำให้ผู้มารับบริการทุกท่านได้ฟื้นฟูร่างกายได้ไว รวดเร็วและลดภาวะแทรกซ้อน หมอขอแนะนำการทำกายภาพบำบัดนั้นมีวัตถุประสงค์ในการรักษาผู้ป่วยดังนี้

  1. ฟื้นฟูสมรรถภาพร่างกายหลังเจ็บป่วยผู้ป่วยที่ประสบอุบัติเหตุหรือได้รับบาดเจ็บจากสาเหตุต่าง ๆ จะได้รับการทำกายภาพบำบัดเพื่อฟื้นฟูอาการบาดเจ็บ หลังการผ่าตัด หรือหลังออกจาก รพ. รวมทั้งรู้จักเลี่ยงไม่ให้ตัวเองได้รับบาดเจ็บอีก ฟื้นฟูร่างกายให้ไวโดยวิธีผสมผสานโดยนักกายภาพบำบัดจะทำกายภาพบำบัดให้ผู้ป่วย ตั้งแต่ช่วยบรรเทาอาการบาดเจ็บที่เนื้อเยื่ออ่อน (กล้ามเนื้อ เอ็นและกล้ามเนื้อเอ็น) เสริมสร้างความแข็งแรงให้แก่กล้ามเนื้อ

  2. เพิ่มความยืดหยุ่นของกล้ามเนื้อ อวัยวะในการเคลื่อนไหวการทำงานและพิสัยการเคลื่อนไหว ทั้งนี้นักกายภาพบำบัดและแพทย์ผู้จะประเมินว่าผู้ป่วยควรเคลื่อนไหวร่างกาย เพื่อทำกิจกรรมต่าง ๆ อย่างไร หนักเบาแค่ไหน รวมทั้งแนะนำวิธีที่ช่วยให้เกิดการบาดเจ็บน้อยที่สุด
บ่อสปาน้ำแร่
ห้องออกกำลังกาย
ลานฝึกกายภาพ

ใบประกอบวิชาชีพกายภาพบําบัด